Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy GBKISD.CO, dostępny pod adresem internetowym www.gbkids.co, prowadzony jest przez Paulinę Mielniczuk Stefańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Mielniczuk Stefańska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462281009, REGON 360639890.
2. Niniejszy regulamin określa: tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu i zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gbkids.co.
3. Regulamin dostępny jest na każdej ze stron Sklepu, dostępny w każdym czasie.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Mielniczuk- Stefańska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462281009, REGON 360639890
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu www.gbkids.co.
4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, który posiada zdolność do czynności prawnych do zakupów.
5. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gbkids.co. Poprzez Sklep, Klient może złożyć Zamówienie na dostępne Towary.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu dedykowana Klientowi, świadczona drogą elektroniczną, dzięki której może założyć w Sklepie indywidualne Konto Konto tworzone jest po dokonaniu rejestracji, dodając indywidualną nazwę (login) i hasło. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, stanowiący formularz zamówienia w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Dni robocze – oznacza dni tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny jako usługa Elektroniczna w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem warunków dostawy i płatności.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
14. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest przygotowywane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane wybranemu przewoźnikowi. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy, czyli czasu między wydanym zamówieniem do przewoźnika a jego wydaniem do klienta.
15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
17. Towar – rzeczy ruchome, dostępne w Sklepie internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Właściwości poszczególnych Towarów opisane są na podstronach Sklepu. Obrazy Towarów przedstawionych w Sklepie mają charakter informacyjny, są wizualizacją i mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu. Sprzedawca pracując na bieżąco udoskonala swoją ofertę, dlatego zastrzega sobie prawo do zmian w kroju oferowanych Produktów, zmian tkaniny, dzianiny, etc., bez konieczności informowania Klienta. Oferowane Towary w Sklepie są wykonywane ręcznie i dlatego też mogą się nieznacznie os siebie różnić. Detale takie jak metki, wszywki, zamki, ściągacze, napy, itd. mogą się również różnić od przedstawionych na zdjęciu, ze względu na np. zmianę
18. Cena sprzedaży: cena netto podana w złotówkach, zawierająca podatek VAT (inaczej cena brutto). Jest to cena bez kosztów dostawy.
19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (teks jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
20. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
21. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1025).
23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Turka 20-258, ul. Konwaliowa 5/20
2. Adres e-mail Sprzedawcy: gbkids@gbkids.co
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 537 757 977
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy NEST BANK S.A. [PLN]: 21 2530 0008 2109 0000 2787 0001.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 -16:00.

§ 4
Wymagania techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Hrome.,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
3. Ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep internetowy www.gbkids.co nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
4. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia Towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich wygląd.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
2. Ceny Towarów znajdujące się w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Oferta dotycząca Towarów, a więc sezonowych kolekcji ubrań zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
5. Firma Paulina Mielniczuk Stefańska zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, zmiany cen towarów oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji. Do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
7. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
8. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.
9. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.
10. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ustalana jest: realizacja częściowego zamówienia, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
2. Odbiór osobisty jest nie dostępny.
3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
4. Dane do przelewu podane są w §3, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
5. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
6. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
7. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
9. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
10. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 14 dni roboczych, czas uzależniony jest od dostępności produktów.

§ 10
Warunki reklamacji

1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny. I ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:
a)towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
c) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał.
6. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
7. Reklamację należy zgłosić na adres podany w § 3.
8.W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres podany w §3, z opisem reklamacji.
9. Jeżeli towar sprzedany ma wadę:
a) Klient ma prawo żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sprzedawca może wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
b) Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
c) Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.
10. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar
12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawania się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.
2. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Paulina Mielniczuk Stefańska a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.